mgr Joanna Rachańska

 pedagog (dyplom Uniwersytetu Łódzkiego)

 nauczyciel montessoriański (dyplom Association Montessori  Internationale, Międzynarodowy Kurs Pedagogiki  Marii Montessori)     

                                    specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego                                                    (dyplom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) 

Doświadczenia zawodowe:

 • praca indywidualna z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (jako pedagog, doradca psychospołeczny i rodzinny, terapeuta)
 • praca z dorosłymi (jako nauczyciel akademicki)
 • praca z dziećmi (jako nauczyciel montessoriański)
Zainteresowania naukowe:
 • dialog wychowawczy
 • istota samowychowania
 • teorie wychowania

Publikacje o tematyce pedagogicznej:

 • Rachańska J., Istota samowychowania z perspektywy paradygmatu interpretatywnego, [w:] Studia z Teorii Wychowania. Półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, (red.) B. Śliwerski, M. Kowalski, Nr 2(3), Wydawnictwo Naukowe CHAT, Warszawa 2011
 • Rachańska J., Aktywność samowychowawcza człowieka w ujęciu wybranych koncepcji filozofii, [w:] Pedagogika filozoficzna. Tradycja i współczesność filozofii wychowania, S. Sztobryn, M. Miksza (red.), Impuls, Kraków 2007
 • Rachańska J., Samowychowanie w poglądach Janusza Tarnowskiego, „Paedagogia Christiana” nr 2(18)/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Rachańska J., Geneza i ewolucja pojęcia „samowychowanie” w nauce XX wieku, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 1 (2)/2006
 • Rachańska J., Aktywność samowychowawcza człowieka w kontekście paradygmatu humanistycznego, [w:] Człowiek dorosły istota (nie) znana?, E. Dubas (red.), Wydawnictwo Naukowe Novum, Łódź - Płock 2005
 • Rachańska J., Kluczowe zadania nauczyciela w pedagogice Marii Montessori, [w:] Edukacja Alternatywna, B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2003
 • Rachańska J., Wychowanie i kształcenie w kontekście pedagogiki kultury, [w:], Pedagogika filozoficzna. Idee pedagogiki filozoficznej, S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
 • Rachańska J., Michalak J., Metoda projektów w edukacji wyższej. Podejmowanie odpowiedzialności za uczenie się, Zeszyty Naukowe WSHE „Współczesna Myśl Pedagogiczna”, nr 4/2003
 • Rachańska J., Pedagogika Marii Montessori w łódzkich placówkach przedszkolnych, „Przegląd Edukacyjny” WODN Łódź 2003, nr 3 (40)
 • Rachańska J., Kosiorek M., Podmiotowość w wychowaniu i kształceniu, Zeszyty Naukowe WSHE „Współczesna Myśl Pedagogiczna”, nr 3/2002