Zrozumieć świat dziecka ...  

Oferta dla rodziców i opiekunów:

- poradnictwo w zakresie umiejętności rodzicielskich

- poszerzanie wiedzy na temat: wychowania i pseudowychowania, postaw rodzicielskich, metod

  wychowania, potrzeb dziecka, aktywności samowychowawczej

- pomoc rodzicom w pokonywaniu trudności wychowawczych  

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzic - dziecko (metoda T. Gordona, mediacje rodzinne)

- zwiększanie możliwości funkcjonowania w sytuacjach problemowych

pomoc rodzicom w rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka

- pomoc rodzicom w przygotowaniu dziecka pierworodnego do spokojnego i przyjaznego przyjęcia rodzeństwa

- udzielanie wskazówek dotyczących postępowania z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

- nakierowanie na kontakt z odpowiednim specjalistą np. logopeda, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta